Als er in het laatst van de zeventiger jaren van de vorige eeuw plannen worden gemaakt voor een beter openbaar vervoer vanuit Ederveen, blijkt al snel dat regulier OV voor deze woonkern door allerlei beperkende voorschriften niet haalbaar zal zijn. Een Buurtbusverbinding lijkt echter wel een haalbare kaart. Want de doelstelling van de buurtbus is: (citaat) “tegemoet te komen aan de behoefte aan openbaar vervoer bij de bevolking van afgelegen plattelandskernen. De mate waarin iemand behoefte heeft aan de buurtbus hangt nauw samen met de beschikbaarheid van andere vervoersmogelijkheden”. Natuurlijk moet ook een buurtbusproject aan bepaalde voorwaarden voldoen en er wordt dus serieus gekeken of dit alles voor Ederveen haalbaar is: 800 inwoners, 1250 meter van bestaand openbaar vervoer, aan- en afvoerfunctie naar openbaar vervoer, vaste route en tijden, maandelijks minimaal 400 passagiers, voldoende vrijwilligers voor de “bemanning, -vrouwing”.

10-jarig bestaan van de toen nog gele buurtbus: Al op tamelijk korte termijn komt dan ook Overberg ter sprake, omdat ook daar wordt gedacht over het starten van een buurtbusproject; vooral in de persoon van de heer Gert van den Brandhof is daar sprake van een enthousiaste inbreng.

Wanneer na onderzoek door de provincie blijkt dat zowel Ederveen als Overberg niet aan alle eisen voldoen, wordt besloten om één project te maken van Ederveen en Overberg. Daartussenin ligt weliswaar Veenendaal, maar met algemeen goedvinden wordt besloten dat er van één van de voorwaarden mag worden afgeweken.

In de vergadering van voorlopig buurtbuscomité Ederveen c.a. van 7 maart 1979, geleid door de heer P. Arts, worden de eerste besluiten genomen, die worden genotuleerd door de heer Groot Enzerink: concept dienstregeling en traject -de heer Van Gaart Centraal Nederland; informatiefolder Provincie – Gemeente Ede; behoeftepeiling Overberg de -heer A. Nieuwschepen, gemeente Amerongen; lijst van vrijwilligers -de heer G. van Ginkel, Belangen vereniging Ederveen.

In de volgende vergadering, gehouden in Ederveen op 2 april 1979, zijn er dan voor het eerst vertegenwoordigers van “Overbergs Belang” aanwezig, maar die zijn helaas weinig enthousiast: Er is sprake van weinig interesse, de meeste mensen beschikken over een eigen auto, Overberg is vooral op Veenendaal georiënteerd (???); pas tijdens de vergadering van eind april zal de behoefte worden gepeild. Dit alles heeft tot gevolg dat er eigenlijk geen besluiten kunnen worden genomen, maar eerst de bedoelde vergadering moet worden afgewacht.

Er zal intussen wel een “luchtige” brief worden opgesteld om de bedoeling van het project duidelijk te maken!

Acht dagen later –10 april 1979- is er in de bestuursvergadering van “Overbergs Belang” nogmaals sprake van terughoudendheid, waarbij als nieuw argument een eventueel nadeel voor het plaatselijk taxibedrijf wordt genoemd. Bovendien vraagt men zich af of er wel voldoende vrijwilligers zullen zijn voor de chauffeursdiensten. (Ederveen heeft dan inmiddels al een lijst met 10 beschikbare namen!!)

Het is bijna eind mei als eindelijk de al vaker genoemde enquête in Overberg wordt verspreid. De respons is onverwacht groot: Meer dan 150 formulieren komen terug, voorzien van vele suggesties, maar –wat belangrijker is- 85% is vóór!!!!

En ziedaar, in de vergadering van 18 juni 1979 kunnen er spijkers met koppen worden geslagen. Dat is ook voor de eerste keer dat de heer Gert van den Brandhof aanwezig is; niemand kon toen echter al weten hoe belangrijk deze Overberger in de toekomst voor het buurtbusproject zou zijn. Hoewel er op dat moment nog geen Overbergse vrijwilligers bekend zijn, lijkt het er toch op dat de Buurtbus op redelijk korte termijn van start kan gaan; vooral de uitslag van de gehouden enquête heeft een positieve invloed op de verdere besluitvorming.

Met de wensen die uit de diverse onderzoeken (60 uit Ederveen en 140 uit Overberg) naar voren zijn gekomen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, maar dit vraagt o.a. wel om een nieuwe “dienstreis”.

Zo kan het gebeuren dat (eindelijk!) op 10 september 1979 de buurtbus “Ederveen-Overberg” van start kan gaan.

Op 6 juli 2016 eerden we onze 400.000e passagier sinds de oprichting. De krant de Gelderlander schreef er een artikel over.